Sut i Gael & Casglwch Hadau O'ch Radisys

 Sut i Gael & Casglwch Hadau O'ch Radisys

Timothy Ramirez

Tabl cynnwys

Mae cynaeafu hadau radish yn hwyl, ac yn ffordd wych o arbed ychydig o arian. Yn y swydd hon, byddaf yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod ynglŷn â phryd a sut i gasglu hadau radish o'ch gardd, gam wrth gam!

6>

Nid yw casglu hadau radish o'ch gardd yn syniad da. Mae'n gynnil, a gallwch chi hyd yn oed fasnachu gyda'ch ffrindiau am wahanol fathau.

Bob blwyddyn rydw i'n eu tyfu, rydw i bob amser yn gwneud pwynt o gasglu hadau radish. Mae’n un o fy hoff hadau llysieuol i’w cynaeafu a’u hachub o’m gardd, a hefyd yn un o’r hawsaf.

Os oes gennych radis yn eich gardd lysiau eleni, dylech geisio achub yr hadau yn llwyr. Isod, byddaf yn dangos i chi yn union sut i'w wneud er mwyn sicrhau'r llwyddiant gorau.

Cynaeafu Hadau Radis O'ch Gardd

Ni waeth pa amrywiaeth y gwnaethoch ei dyfu, gallwch chi gynaeafu hadau radish o'ch gardd yn hawdd.

Bydd yn rhaid i chi fforffedu ychydig o radis yn y broses, ond mae'r cyfaddawd yn werth chweil er mwyn i dunelli o hadau rhydd i'w plannu y flwyddyn nesaf

Hadau Rhuddygl Wedi'u Gwneud?

Oes, mae hadau gan radis. Ond, os byddwch chi'n eu tynnu fel y gallwch chi eu bwyta, ni fyddwch byth yn gweld yr hadau. Mae hynny oherwydd nad ydyn nhw'n ffurfio ar y planhigyn nes bod y gwreiddyn ddim yn fwytadwy mwyach.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn eu hachub, mae'n rhaid i chi aberthu rhywfaint o'ch bounty. Mae hyn yn anffodus, ond meddyliwch am yr holl hadau y byddwch chi'n gallu eu cynilo ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Sut Mae Radis yn Cynhyrchu Hadau?

Er mwyn cynhyrchu hadau, rhaid bolltio radis yn gyntaf (h.y.: blodyn). Unwaith y bydd hynny'n digwydd, ni fydd y gwreiddyn bellach yn fwytadwy.

Peidiwch â phoeni, fe gewch lawer o hadau o un planhigyn, felly nid oes angen i chi aberthu gormod o'ch bwyd yn y broses. s bolltio. Felly, maen nhw fel arfer yn mynd i had rywbryd yn gynnar i ganol yr haf. Fodd bynnag, gallai fod yn hwyr neu'n hwyrach na hynny, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

O Ble Mae Hadau Radish yn Dod?

Mae hadau radish yn dod o'r cod hadau sy'n ffurfio ar y planhigyn ar ôl i'r blodau bylu. Yn fuan ar ôl ffurfio, bydd y codennau'n troi'n frown, sy'n eu gwneud yn anodd eu methu.

Pryd i Gynaeafu Hadau Radish

Mae hadau rhuddygl yn barod i'w cynaeafu pan fydd y pod yn frown ac wedi sychu'n llwyr. I wybod yn sicr, rhowch ysgwyd ysgafn i'r codennau. Os clywch chi'n ysgwyd y tu mewn, mae hynny'n arwydd sicr eu bod yn barod.

Yn y pen draw bydd y codennau'n hollti ar agor ar eu pen eu hunain. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynaeafu hadau radish cyn i'r codennau ddechrau agor, neu fe fyddan nhw'n gwasgaru ac yn mynd ar goll.

Sut Edrycha Podiau Hadau Radish

Unwaith y bydd y blodau bach yn pylu, fe sylwch ar y codennau'n dechrau ymddangos. Mae codennau hadau radish yn edrych yn debyg i ffeuen fach, ac maent yn wyrdd pan fyddant yn gyntafform.

Faith hwyliog, gallwch chi fwyta'r codennau pan maen nhw'n dendr ac yn wyrdd! Fodd bynnag, ar y pwynt hwnnw, nid yw'r hadau y tu mewn yn hyfyw. Felly, os ydych chi am eu harbed, yna mae angen i chi adael y codennau ymlaen yn hirach.

Podau hadau rhuddygl aeddfed yn barod i'w casglu

Sut olwg sydd ar Hadau Radish

Mae hadau rhuddygl yn siâp hirgrwn, ac ychydig yn fwy na hedyn sesame. Mae eu lliw yn amrywio yn dibynnu ar yr amrywiaeth, a gall fod yn unrhyw le o liw haul i frown tywyll.

Sut i Gynaeafu Hadau Radish

Nid yw casglu hadau radish yn cymryd llawer o amser, ac nid oes angen unrhyw offer arbennig i wneud hynny. Dyma’r ychydig bethau fydd eu hangen arnoch chi…

Cyflenwadau Angenrheidiol:

  • Cynhwysydd casglu (powlen blastig, bwced fach, bag papur, neu baggie)

Cam 1: Tynnwch y codennau hadau – Defnyddiwch dorchwr manwl miniog i glipio’r hedyn, teipiwch y bag neu’r bag, yna’n syml, i glipio’r hedyn, teipiwch y bag neu’r codyn ’ ail ddefnyddio.

Dull dewisol: Os yw’n well gennych, gallwch dorri’r codennau ar agor tra eu bod yn dal yn sownd wrth y planhigyn.

I wneud hyn, gosodwch eich bwced neu bowlen fach fel ei fod yn union o dan y pod. Yna gwasgwch ef i'w dorri ar agor a chasglu'r hadau.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Tyfu Goleuadau DIY Hawdd ar gyfer Eginblanhigion

Cam 2: Dewch â nhw i mewn – Ar ôl i chi gynaeafu'r holl hadau neu godennau rhuddygl rydych chi eu heisiau, dewch â nhw i mewn i'r tŷ i'w paratoi i'w storio.

Beth i'w wneudGwnewch Gyda Hadau Radish ar ôl Casglu

Ar ôl i chi orffen cynaeafu hadau radish o'r planhigion, mae'n bryd eu paratoi i'w storio.

I'r llwyddiant gorau, dylech eu tynnu o'r codennau, gwahanu'r us, a'u sychu'n drylwyr.

Sut i'w Gwahanu O'r Chaff

Mae'n bwysig i wahanu'r hadau a'r darnau eraill. ) cyn eu storio.

Os ydych wedi casglu'r codennau cyfan, torrwch nhw'n ofalus, a bydd yr hadau'n cwympo allan.

I lanhau'r us, taenwch bopeth ar wyneb gwastad. Dewiswch y darnau mwyaf o siaff â llaw. Yna, chwythwch y gweddill yn ysgafn i gael gwared ar y malurion ysgafnach a llai.

Gwahanu hadau radish oddi wrth y us

Sut i'w Sychu

Ar ôl cynaeafu hadau radish, gwnewch yn siŵr eu bod yn hollol sych cyn eu storio. Os oes unrhyw leithder ar ôl o gwbl, gall yr hadau fowldio.

I’w sychu, taenwch nhw ar arwyneb gwastad, a’u hamddiffyn rhag lleithder. Yna, gadewch iddyn nhw sychu yn yr aer am o leiaf wythnos, ac mae'n dda i chi fynd.

Sut i Arbed Hadau Rhuddygl Ar Gyfer y Flwyddyn Nesaf

Gallwch blannu hadau radish cyn gynted ag y byddwch yn eu cynaeafu, neu eu storio tan y gwanwyn. Defnyddiwch gynhwysydd plastig neu fag papur i'w stashio.

Opsiynau eraill yw eu rhoi mewn amlen fach i'w cadw, neu eu rhannu gyda ffrindiau. Dysgwch sut i wneud pecyn hadau DIYamlenni.

Ewch ag ef un cam ymhellach a threfnwch eich pecynnau hadau yn gynfasau poced, yna rhowch nhw mewn rhwymwr 3-chylch neu flwch storio.

Pa mor Hir Mae Hadau Radish yn Para?

Pan gaiff ei gadw mewn lleoliad oer, tywyll a sych, gall hadau radish bara 5-6 mlynedd. Felly nid oes rhaid i chi boeni am eu defnyddio ar unwaith.

Ond, i gadw'r stash mwyaf ffres posibl, rwy'n argymell cynaeafu hadau rhuddygl newydd yn flynyddol, a naill ai plannu, masnachu, neu daflu'r rhai hynaf.

Ble i Brynu'r Hadau

Gallwch yn hawdd ddod o hyd i lawer o wahanol fathau o hadau rhuddygl mewn unrhyw siop gwella cartref neu ganolfan arddio

yn gynnar yn y gaeaf gallwch eu prynu ar-lein yn hwyr yn y gaeaf. Dyma rai gwych, o safon i'ch rhoi ar ben ffordd…

Mae cynaeafu ac arbed hadau radish o'ch gardd yn hwyl, ac yn hynod o syml. Mae mor wych gallu defnyddio’ch hadau wedi’u casglu eich hun flwyddyn ar ôl blwyddyn, heb orfod prynu rhai newydd byth.

>

Os ydych chi wedi blino ceisio darganfod sut i dyfu eich hadau yn llwyddiannus trwy brawf a chamgymeriad, dylech ddilyn fy Nghwrs Cychwyn Hadau! Mae’n gwrs ar-lein cynhwysfawr y gallwch ei ddilyn ar eich cyflymder eich hun, a bydd yn eich arwain trwy bopeth sydd angen i chi ei wybod gam wrth gam. Cofrestrwch a dechreuwch ar hyn o bryd!

Fel arall, os mai dim ond canllaw cychwyn cyflym neu gloywi sydd ei angen arnoch, yna fy NghychwynMae eLyfr Seeds Indoors yn berffaith i chi. Lawrlwythwch eich copi heddiw!

I fyny nesaf, dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut i dyfu radis o hadau.

Mwy o Byst Ynghylch Arbed Hadau

Rhannwch eich awgrymiadau ar gyfer casglu ac arbed hadau radish yn y sylwadau isod. Cynaeafu Hadau Radish

Nid yw casglu hadau radish yn cymryd llawer o amser, ac nid oes angen unrhyw offer arbennig i wneud hynny. Dyma'r ychydig o bethau fydd eu hangen arnoch chi, a'r camau ar gyfer sut i'w wneud.

Deunyddiau

  • Cynhwysydd casglu (bwced bach, powlen, neu fag papur)

Offer

  • Cneifiau tocio manwl gywir

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau
    <24 3> Defnyddiwch beiriant tocio manwl gywir i glipio'r codennau hadau o'r planhigyn, a'u gollwng i'ch cynhwysydd.

    -Dull dewisol: Os yw'n well gennych, gallwch dorri'r codennau ar agor tra'u bod yn dal ynghlwm wrth y planhigyn. I wneud hyn, gosodwch y cynhwysydd fel ei fod yn union o dan y pod. Yna gwasgwch ef i'w dorri'n agored a chasglu'r hadau.

    Gweld hefyd: 21 Planhigion Cynhwysydd Gorau Ar Gyfer Potiau Awyr Agored Dewch â nhw i mewn - Ar ôl i chi gynaeafu'r holl hadau neu godennau rhuddygl rydych chi eu heisiau, dewch â nhw i mewn i'r tŷ i'w paratoi i'w storio.

Nodiadau

Gwnewch yn siŵr bod eich hadau storio rhuddygl yn hollol sych.Math o Brosiect: Arbed Hadau / Categori: Hadau Garddio

Timothy Ramirez

Mae Jeremy Cruz yn arddwr brwd, yn arddwriaethwr, a’r awdur dawnus y tu ôl i’r blog hynod boblogaidd, Get Busy Gardening - DIY Gardening For The Beginner. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes, mae Jeremy wedi hogi ei sgiliau a’i wybodaeth i ddod yn llais dibynadwy yn y gymuned arddio.Wrth dyfu i fyny ar fferm, datblygodd Jeremy werthfawrogiad dwfn o fyd natur a diddordeb mawr mewn planhigion o oedran cynnar. Fe wnaeth hyn feithrin angerdd a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn Garddwriaeth o brifysgol fawreddog. Drwy gydol ei daith academaidd, cafodd Jeremy ddealltwriaeth gadarn o wahanol dechnegau garddio, egwyddorion gofal planhigion, ac arferion cynaliadwy y mae bellach yn eu rhannu â’i ddarllenwyr.Ar ôl cwblhau ei addysg, cychwynnodd Jeremy ar yrfa foddhaus fel garddwriaethwr proffesiynol, gan weithio mewn gerddi botanegol enwog a chwmnïau tirlunio. Fe wnaeth y profiad ymarferol hwn ei wneud yn agored i amrywiaeth eang o blanhigion a heriau garddio, a chyfoethogodd ei ddealltwriaeth o'r grefft ymhellach.Wedi'i ysgogi gan ei awydd i ddadrinystrio garddio a'i wneud yn hygyrch i ddechreuwyr, creodd Jeremy Get Busy Gardening. Mae'r blog yn adnodd cynhwysfawr sy'n frith o gyngor ymarferol, canllawiau cam wrth gam, ac awgrymiadau amhrisiadwy i'r rhai sy'n dechrau ar eu taith arddio. Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn hynod ddeniadol a chyfnewidiol, gan wneud yn gymhlethcysyniadau hawdd eu deall hyd yn oed i'r rhai heb unrhyw brofiad blaenorol.Gyda’i ymarweddiad cyfeillgar a’i angerdd diffuant dros rannu ei wybodaeth, mae Jeremy wedi adeiladu dilyniant ffyddlon o selogion garddio sy’n ymddiried yn ei arbenigedd. Trwy ei flog, mae wedi ysbrydoli unigolion di-ri i ailgysylltu â byd natur, meithrin eu mannau gwyrdd eu hunain, a phrofi’r llawenydd a’r boddhad a ddaw yn sgil garddio.Pan nad yw’n gofalu am ei ardd ei hun nac yn ysgrifennu blogiau cyfareddol, gellir dod o hyd i Jeremy yn aml yn arwain gweithdai ac yn siarad mewn cynadleddau garddio, lle mae’n rhannu ei ddoethineb ac yn rhyngweithio â chyd-garwyr planhigion. P’un a yw’n addysgu dechreuwyr sut i hau eu hadau cyntaf neu’n cynghori garddwyr profiadol ar dechnegau uwch, mae ymroddiad Jeremy i addysgu a grymuso’r gymuned arddio yn disgleirio trwy bob agwedd ar ei waith.